Voldtekt og kulturell kompetanse

Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix


I Gulating lagmannsrett ble tre syriske brødre frifunnet for voldtekt av en da 13 år gammel jente. Brødrene ble først dømt i tingretten, men nå altså frifunnet av lagmannsretten. Denne saken føyer seg inn i rekken av saker media har satt søkelys på i senere tid. Saker som omhandler seksuelle overgrep og hvor de tiltalte frifinnes av en juryen.

Det er flere elementer her som er interessante. Det mest åpenbare er vår evige tro på den rettferdige juryordningen. Hvor de tiltalte dømmes av vanlige folk, med en vanlig oppfattelse av rett og galt. Dessverre kan det se ut som rett og galt i saker som omhandler seksuelle overgrep ikke alltid er like lett. Det er faktorer som forkludrer prosessen. I dette tilfellet var jenta en "frivillig deltaker" i handlingen. Noe som selvfølgelig fører til at noe av ansvaret ligger på jenta, som da var 13 år.

Når det er sagt er det i rettspraksis en streng aktsomhetsnorm når det gjelder seksuell omgang med personer som kan være under den seksuelle lavalder. I denne saken har juryen sett bort fra aktsomhetsnormen. De har altså ment at brødrene har vært aktsomme nok med tanke på å finne ut av jentas alder.

Man kan ikke vite hva juryen har tenkt, men det er nærliggende å se de sammenhengene som bistandsadvokaten påpeker. Hun sier at juryen kan ha lagt vekt på at de tiltalte, nå frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper.

Det er nettopp slike faktorer som forkludrer når den vanlige mann og kvinne skal avgjøre rett og galt. Juryen tenkte kanskje at brødrene ikke forsto, at de ikke visste bedre eller at dette var vanlig der de opprinnelig kom fra, Syria.

Dette er vanlige tanker når man står ovenfor noe annerledes, man ønsker å forstå og man legger kanskje også godviljen til. Samtidig vitner det om hvor dårlig vi tenker om mennesker fra disse områdene. Vi tror faktisk at dette er mennesker som antar at det er greit å ha sex med barn på 13 år. Det er forståelig at de tiltalte har brukt dette som sitt forsvar, det som er betenkelig er at juryen har gått fem på.

For det er nemlig veldig få land i verden hvor det er lov å ha sex med barn på 13 år. De fleste land har lover som regulerer dette, og der loven ikke regulerer denne type handlinger kan det ende med blodige hevnaksjoner fra familie eller slekt.

Den seksuelle lavalder i Syria er 15 år, barn under 14 år kan ikke samtykke til seksuelle handlinger. Disse handlingene straffes i henhold til loven. Straffen avgjøres basert på offerets alder. Dermed er det liten grunn til å tro at brødrene ikke visste bedre.

Straffelovens paragraf 195 fastsetter at straffen for å samleie med barn under 14 år er minimum 2 år. Dersom handlingen er begått av flere i fellesskap er straffen inntil 21 år. Altså er det grunnlag for en ganske hard straffeutmåling i denne saken, men da må man først akseptere at disse mennene kommer fra et land som har lover og regler. Videre må man akseptere at disse mennene har tilstrekkelig vurderingsevne.

Denne frifinnelsen kan bidra til å svekke folks tillit til rettsapparatet og juryordningen, og videre skape et bilde av at voldtektsmenn med en annen kulturell bakgrunn «ikke skjønner bedre».

Det er et grunnleggende prinsipp i rettsstaten at det skal være likhet for loven; like tilfeller skal behandles likt. En lik behandling av borgerne gir rettsstaten legitimitet. Det er også rettsstatens plikt å reagere strengt for å hindre at lignende hendelser gjentar seg, både fra tiltalte i saken, og som generelt signal til andre. Altså det preventive hensynet.

Den lave forventningers rasisme man bevitner i denne saken hindrer denne likebehandlingen.

Dommen i denne saken vil nok bidra til å ytterligere ødelegge offerets liv, men også skape et uheldig bilde av menn med minoritetsbakgrunn. Rettsapparatet skal ivareta de svakes interesser, ikke spille ned gjerningsmennenes kulturelle vurderingsevne.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits