Fatumo er en egoist

For noen dager siden skrev forfatter og samfunnsdebattant Amal Aden et innlegg om integrering. I dette innlegget forteller hun om en person som hun velger å kalle "Fatumo". Fatumo hun tar og tar, men vil ikke bli en del av det norske samfunnet. Hun er mest opptatt av å være muslim og hun ser helst at alle andre rundt henne også blir som henne. Hun nekter å jobbe, og hun begrunner dette med at hun er muslim og kan ikke jobbe med menn, svinekjøtt og alkohol. Men hun er glad i pengen hun mottar fra NAV.  

Foto: Paul Weaver/Nettavisen

Fatumo er et menneske som setter seg selv høyere enn samfunnet, en god gammeldags egoist om jeg skal si det rett ut. Hun uthuler samfunnet, bryter ned samfunnskontrakten og bidrar til radikalisering.

Eksemplet Fatumo er ikke unikt, men hun representere heller ikke majoriteten blant innvandrerne. Det som er problemet med individer som Fatumo er at de ødelegger for mange flere enn det de selv er klar over. 

Denne "kvinnen" bidrar til å forsterke et bilde av minoritetene, og spesielt somaliere, som en gruppe som  misbruker velferdsgodene. Noe som dessverre også underbygges av SSBs tallmateriale.

Statistisk sentralbyrås tall fra 2013 viser at somalierne er den gruppen med desidert lavest sysselsetting. Kun 25 prosent av kvinner og rundt 45 prosent av menn er i jobb. For hele innvandrerbefolkningen, inkludert de fra EU, ligger tallet rundt 65 prosent for kvinner og litt over 70 prosent for menn.

En annen SSB rapport viser at 74 prosent av alle barn fra somaliske familier tilhører lavinntektsfamilier, tallet for irakere er 56 prosent, mens tallet for andre barn ligger rundt 5 prosent. Videre ser man at somaliske familier tjener 2/3 av det norske familier tjener, og for å understreke situasjon kan jeg presisere at en gjennomsnittlig "norsk" familie en inntekt etter skatt på ca 350 000 kroner. I tillegg viser statistikken at familier fra Midtøsten og Afrika mottar størstedelen av sin inntekt fra stønader.

SSBs rapport er heller ikke lystig lesing når det kommer til utdanning og frafall i den videregående skolen.

Under årets radikaliseringskonferanse på Litteraturhuset forklarte Thomas Hegghammer tre av mekanismene bak radikalisering. Ett av disse var økonomisk marginalisering. Altså er det lettere å bli radikalisert dersom man er innvandrer og kommer fra dårligere økonomiske kår.

De to andre faktorene er den sosiale nærheten til ekstremistnettverk og identitetsproblemer. Det sistnevnte vil nok i sterk grad påvirkes av økonomiske kår og frafall på skolen. Noe som igjen vil gjøre den sosiale avstanden til ekstremistnettverk om mulig enda kortere.

Setter man SSBs tall i sammenheng med Hegghammers identifiserte mekanismer for radikalisering blir det fort veldig bekymringsverdig for flere enn Fatumo. Hennes egoistiske valg vil ikke bare skade oss økonomisk, men vil i ytterste konsekvens påvirke vår sikkerhet. At hun pga en eller annen religiøs overbevisning vil påvirke vårt fellesskap på denne måten kan vi ikke stilletiende akseptere.

Foto: Khalil Ashawi/Reuters

Dessverre er det slik at endel av våre velmenende stønader som skaper denne situasjon hvor Fatumo kan sitte hjemme. Ett av disse av stønaden kontantstøtten, denne burde fjernes eller kraftig omorganiseres. Drammen kommune har innført kjernetid i barnehager og SFO. Denne løsning bør gjennomføres nasjonalt. Et annet tiltak er å redusere ytelsene til dem som ikke vil jobbe på grunn av kulturelle eller religiøse overbevisninger.

Enkelte vil mene at disse tiltakene vil ramme barna. Det kan nesten virke som de som påstår dette ikke har tiltro til at alle foreldre vil gjøre det de kan for å skape et best mulig liv for sine barn. Dette må da gjelde Fatumo også. En omlegging av støtteordninger vil nok være et effektivt tiltak for å motivere de fleste til å jobbe og bidra til samfunnet.

Vi bor i et privilegert samfunn. De fleste har det godt, samfunnet er fritt og vi har rikelig med støtteordninger, men skal vi opprettholde dette må vi være villig til å motarbeide individer som Fatumo. Dersom vi ikke gjøre det vil nok hennes valg i dag påvirke vår økonomiske situasjon  og i morgen vår sikkerhet.

Et spørsmål om tillit

Illustrasjonsfoto fra sommerskole på Bjølsen skole. Foto:Terje Bendiksby / SCANPIX

At barn fra minoritetsfamilier ikke deltar på leirskoler og skoleturer med overnatting handler lite om økonomi, men er i stor grad et tegn på manglende tillit til individene og samfunnet. 

Når de fleste av oss lar våre barn delta i skoleaktiviteter som svømming og skoleturer utviser vi en enorm tillit til lærerne, skoleverket og det øvrige samfunnet. Det samme gjelder nå vi betaler skatten vår og ikke minst står der og venter på toget som sjeldent kommer presist. Dette er noe vi har lært, fordi vi har vokst opp og bodd i trygge omgivelser hvor denne tilliten har vært helt nødvendig for at samfunnet skal fungere.

Å ha tillit til samfunnet man bor i er ikke noe som skjer ved et trylleslag. Tillit bygges og grunnmuren er en tiltro til menneskene rundt oss. En tro på at vi kan stole på dem, og at de ikke vil oss vondt.Tilliten gjelder ikke bare i relasjonen mellom enkeltmennesker, men strekker seg også til å gjelde systemene som får samfunnet til å fungere. I et fritt og demokratisk samfunn er vi rett og slett avhengig av denne tilliten for at hjulene skal gå rundt uten for mye støy og friksjon.

I dagens samfunn står vi ovenfor flere faktorer som setter vår samfunnstillit på prøve. Vi kan se konjunkturer av mistillit ved lavere valgdeltagelse og en større forakt for politikere og byråkrater. Denne manglende tilliten kan kanskje også komme til syne i hvordan enkelte minoritetsgrupper forholder seg til samfunnet. Selv om det flerkulturelle tilsynelatende bringer med seg mye positivt, setter det også et større krav til at vi har fokus på tillit.

For det er tilliten som holder oss sammen, og skaper en "vi" følelse. I innlegget «Nekter barn å dra på leirskole» skriver Gunnar Stavrum om enkelte minoritetsgrupper som ikke lar barna, og da spesielt jentene, dra på skoleturer, delta på idrettsarrangementer og lignende. Dette kan forstås som et tegn på manglende tillit til det norske. Det er denne mistilliten som også fører til at enkelte føler et behov for å dekke til jentebarn med hijab, holde ved tradisjoner som arrangerte ekteskap og sende barn tilbake til hjemlandet på en «kulturell» ferie.

Vi har så lett for å fokusere på at religion har skylden i at minoriteter ikke deltar i samfunnet, men kan det kanskje heller sees som et tegn på en fundamental mistillit til det norske og det vestlige. En mistillit som til tider indirekte mates og understøttes av religiøse trossamfunn, og kapitaliseres på av ytterliggående grupper. 

Noe av denne mistilliten blir omtalt i en mastergradsoppgave fra 2008, "Politisk integrasjon blant minoriteter" som er skrevet ved Universitet i Oslo. Her fremkom det at kun 52  prosent av tyrkerne og 62 prosent av pakistanerne og bosnierne mener at nordmenn er til å stole på. Samme oppgave viser også at de samme minoritetsgruppene har generelt lavere tillit til individer med samme etniske bakgrunn.

Dersom man setter denne manglende tilliten til medmennesker i sammenheng så forstår man muligens litt mer av det som skjer i enkelte minoritetsmiljøer.

Denne mistilliten til samfunnet rammer som oftest jenter. Forklaringen er ganske enkelt at jenter anses som det «svakere» kjønn og må dermed skjermes fra de man ikke kan stole på. Tidligere har enkelte tatt til orde for at muslimske jenter i mindre grad er utsatt for seksuelle overgrep, og begrunnet sine uttalelser med hijabbruk og forbudet mot samvær med fremmede menn. Dette er om ikke annet luftige tanker uten så veldig mye substans. Selv om disse uttalelsene er meningsløst tomme, så beskriver de tankesette til de foreldrene som nekter barn deltakelse i skoleaktiviteter.

Altså prøver foreldrene å redusere risikoen for at jentebarnets ære, og dernest familiens ære, krenkes ved å nekte barnet deltakelse på skoleaktiviteter. 

Dette tankesettet og disse problemene kommer heller ikke til å bli mindre i de kommende årene. Dessverre er det slik at alt for mange av dem som søker tilflukt i Norge i dag kommer fra såkalte failed nations. Nasjoner hvor man til nød stoler på folk fra samme slekt, og i mye mindre grad stoler på «staten». Dette skaper neppe et godt utgangspunkt for å stole på skoleverket og lærerne.

Det som kan være kjernen i denne problemstillingen er samfunnets evne til å bidra til å minske denne mistilliten. Dette er en krevende oppgave og det kan ta lang tid, men vi er helt avhengig av å få det til dersom vi ønsker å lykkes med integreringen..

Løsningen krever at minoritetsforeldre begynner å stole på medelevene, lærerne, skoleverket og samfunnet. Det krever også at skolene følger opp disse tilfellene hvor denne mistilliten er synlig. Dette kan nesten ses på som den mistilliten vaksinemotstandere utviser overfor storsamfunnet, og må motarbeides med de samme midlene. 

 Denne tidskrevende prosessen starter ved at man tør å utvise tillit og la barna delta på aktiviteter som overnattingsturer. 

Meningsløs streik

OSLO 20161011.Lokførere i NSB står streikevakt på Oslo S mandag. Det er streik blant medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund noe som i hovedsak medfører at mange lokaltog på Østlandet er innstilt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Det er streik blant medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund noe som i hovedsak medfører at mange lokaltog på Østlandet er innstilt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I disse dager streiker NSBs lokførere. Tilsynelatende streiker de for at sikkerheten på den norske jernbanen ikke skal bli dårligere. Videre påstås det at man ønsker en nasjonal utdanningstandard.

Lokomotivførerne i NSB har streiket i mer enn to uker. Deres krav kan ved første øyekast fremstå valide. Hvem kan krangle på at Norge skal ha en nasjonal utdanning for dem som skal kjøre tog på det nasjonale jernbanenettet.

Det er nettopp det Norsk Lokomotivmannsforbund har fremmet som hovedgrunnen for streiken. Man kan si at de har gått ganske hardt ut og påstått at kravet er å beholde utdanningsnivået til lokførere i Norge. Om ikke annet er dette misvisende, for dette utdanningsnivået fastsettes av Statens Jernbanetilsyn.

All utdanning av lokomotivførere, som gjennomføres ved Norsk Jernbaneskole eller andre godkjente utdanningsinstitusjoner i andre land, føres tilsyn med av Statens Jernbanetilsyn. Det føres også tilsyn med alle jernbanevirksomheter som kjører tog på den norske jernbanen, og infrastruktureier, Jernbaneverket.

I tillegg til dette gjennomføres det et eget utvelgelsesprogram for lokomotivførere i Norge. Alt dette tatt i betraktning, kan man ganske trygt påstå at ikke hvem som helst kan ta på seg en uniform og tøffe avgårde med nærmeste lokomotiv.

Fagforeningen vet at dersom de nevner ordet «sikkerhet» så hopper NSB, Jernbaneverket og Jernbanetilsynet, men i dette tilfellet har ingen latt seg lure. Til og med de mest sikkerhetsbevisste individene i disse etatene har ikke latt seg overtale av fagforeningenes noe tynne argumentasjon.

Det som ikke skal forsømmes i denne sammenheng er fagforeningenes motstand mot jernbanereformen. Store deler av fjoråret ble brukt til å sverte reformen. Politiske streiker ble gjennomført og flyveblader utdelt.  Ja til og med fingre og mindre flatterende beskrivelser ble servert til statsråder og statssekretærer. Dette ga liten effekt, så det kan se ut som fagforeningen nå må prøve med tyngre skyts, og i jernbaneverdenen er sikkerhet å anse som atomvåpen.

Les også: Lokførerstreiken trappes opp neste uke

Dermed kan det se ut som dommedagsklokken i fagforeningslokalene er innstilt til ett minutt før tolv, og verden ikke står til neste dag dersom arbeidsgiver ikke gir etter for disse meningsløse særkravene.

Det fagforeningen også vet er at jernbanereformen vil ha liten innvirkning på sikkerheten på den norske jernbanen. Systemet er alt for lite tilfeldig sammenskrudd for at dette skal være tilfelle. Men privatisering vil på lang sikt bidra til at tilbudet til kundene kan bli bedre, men det vil selvfølgelig påvirke NSBs hegemoni. Dette vil også påvirke fagforeningenes posisjon innen norsk jernbane.

Fremtiden for dagens lokomotivfører blir ikke lysere dersom man tar i betraktning all den nye teknologien som utrulles. Vi har jo allerede førerløse biler og busser, og det vil ikke ta lang tid før også togene blir førerløst. Dermed kan man spørre seg hva som er hensikten med å kreve ytterligere meningsløse kompetansekrav til et fullgodt system som om ikke alt for lenge blir erstattet av maskiner. 

Så nesten gang du står der og venter på toget som er innstilt på grunn av streiken kan du tenke at det skyldes at noen er misfornøyd fordi de mister makt og posisjon. For sikkerheten din som passasjer er godt ivaretatt av jernbanesystemet.

Den meningsløse islamdebatten

Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB Scanpix

For noen uker siden sa Jon Hustad at han var drittlei islam-debatten. Jeg deler hans synspunkt. Vi er nok alle drittlei denne meningsløse debatten, men det finnes dessverre ingen vei utenom. Niqab-debatten, burkini-debatten og homofili-debatten viser at kritikk av islam, muslimer og ukultur ikke kan gjøres uten en stor kostnad.

Her sparer man ikke på kruttet, alt fra trusler til mindre hyggelige beskrivelser serveres på et sølvfat, av både kvinner og menn. Veldig mange av disse individene har en ting til felles, de er muslimer eller har en innvandrerbakgrunn fra et muslimsk land. Det er heller ikke noen hemmelighet at disse individene finner grobunn for sine holdninger i islamsk lære.

Når individer som Noman Mubashir velger å stå frem med sin legning, blir de utsatt for sjikane. Når politikere som Abid Raja velger å kritisere niqab-bruk blir de truet. Og når mennesker som Iqra Aftab velger å stille kritiske spørsmål om ukulturen i enkelte minoritetsmiljøer, blir de latterliggjort og uthengt.

Dersom man ser nærmere på hvem som bidrar til denne trakasseringen så ser man et mønster, et til dels ufravikelig mønster. De fleste som står for truslene, sjikanen og ydmykelsene er individer som er muslimer. Det er troende individer som anser sin tro og kultur angrepet, eller som de sier selv "det bringes skam over deres kultur".

Det som tilsynelatende svir mest for disse proteksjonistene, er når individer på innsiden av disse ukulturene velger å knuse mytene om den perfekte kulturen eller religionen

Selv med dette for øye så vil nok enkelte fortsatt påstå at det hverken er noe feil med islam eller ukulturen som finnes i deler av denne religionen. At islam er perfekt, og at det er "enkelte" muslimer som har feiltolket den. At wabistene og salafistene har misforstått islam.

Programmet "Ekkokammeret" tok det hele til nye høyder. I søken på å vise hvordan man blir radikalisert delte journalister noen islam- og innvandringskritiske innlegg. Journalisten våget seg langt utpå når han delte et innvandringskritisk innlegg av Kjetil Rolness. Alle disse radikale handlingene resulterte i at folk ikke ville spise lunsj med ham på jobben, og at hans familie ble bekymret.

I den virkelige verden, langt unna NRKs trygge lokaler velger andre "radikale" individer å kritisere ukulturer innen minoritetsmiljøer og andre kritisere islam. Det er også de som er bekymret for hvorvidt vi klarer å integrere alle like godt. Disse menneskene opplever betydelig mer enn at kolleger, venner og familie ikke vil spise lunsj med dem, eller ikke liker dere statusoppdateringer. Mange av disse blir sjikanert og uthengt.

Enda lenger unna de trygge omgivelsene i NRKs lokaler og Norge blir folk drept for religionskritikken de retter mot islam og ukulturene forbundet med deler av denne religionen. Den siste i denne rekken er den jordanske forfatteren Nahed Hattar som publiserte et par tegninger av profeten Muhammed.. Dette drapet er mest sannsynlig utført av de rettroende muslimene.

Situasjonene jeg beskriver over er grunn nok til å ikke la islam-debatten og debatten om ukulturer i de muslimske miljøene ligge, selv om man er drittlei. I møte med intoleranse innser vi at toleranse har sine grenser. Vi kan ikke fortsette å møte intoleranse for grunnleggende verdier i et samfunn med overdreven toleranse, vi har erfart at dette ikke gir effekt.

Konspirasjons-teorier og halalkjøtt

Krisene står i kø for Islamsk Råd Norge (IRN), en paraplyorganisasjonen for islamske trossamfunn med ca 82 000 medlemmer spredd over hele landet. Først ble organisasjonens generalsekretær Mahtab Afsar avskjediget etter en opprivende konflikt med styret, deretter ble styret presset til å gå av etter press fra Afsars støttespillere. Kulturdepartementet grep inn og frøs pengestøtten til et nytt styre er på plass.


 

For noen dager siden kom det frem at imam Zulqarnain Sakandar Madni er valgt inn i som leder for valgkomiteen for et nytt styre. Han er utdannet ved islamske universitetet i Medina i Saudi-Arabia, men har også gjort seg bemerket utenfor moskeen med konspirasjonsteorier om at USA og helst jødene selv sto bak angrepet på World Trade Center 11. September i 2001. 

I et foredrag som fant sted i 2008 i regi av Islam Net uttrykte han at 9/11 var en konspirasjon. Han begrunnet det med at det var 4000 jøder borte fra tvillingtårnene på denne dagen. Han mente mediene må ha visst om dette, og var en del av konspirasjonen for å gjøre livet surt for muslimene. 

For å fylle tomrommet etter den omstridte Afsar, var Kebba Secka konstituert som midlertidig leder for IRN. 

Han er heller ingen ukjent skikkelse i verken IRN eller i norsk offentlighet. Den utdannede barnevernskonsulenten var blant annet  medlem av Kjell Magne Bondeviks verdikommisjon på 1990-tallet, da også i kraft av sin stilling som leder av IRN. Det tok imidlertid brått slutt da det for skjult kamera i 2000 ble avslørt at han oppfordret til kjønnslemlestelse av småjenter. 

Uansett hvor overrasket IRN later til å være, må de ha vært klar over dette da de konstituerte ham. 


Som om ikke det var nok kan Klassekampen i dag avsløre at IRN har tjent millioner på omsetning av halalslaktet kjøtt. De skriver at IRN tjener en krone pr kilo solgte halalkjøtt, og har en inntekt på ca 2,4 millioner kroner i året på virksomheten.  IRN har laget et godkjenningssystem der de i egen regi sertifiserer "muslimske halalforretninger". Muslimskeide forretning uten godkjenning blir i tillegg ilagt et et straffegebyr på 10 prosent av omsetningen. 

Om ikke annet så minner virksomheten sterkt om mafialignende aktivitet i andre deler av verden.
 
Det er betenkelig når vi samtidig vet at IRN anses som en viktig samarbeidspartner for norske myndigheter. IRN mottar blant annet offentlige midler for å legge til rette for dialog mellom muslimer og ikke-muslimer og for å motarbeide radikalisering. 

Den siste tidens avsløringer bør være en vekker for ansvarlige myndigheter, IRNs rolle er fra før av omstridt blant norske muslimer. Det er mange som ikke identifiserer seg med organisasjonen, eller finner den relevant. Arbeidet med å få til en bedre integrering og hindre radikalisering, er grunnleggende viktig for et mangfoldig samfunn. IRN har igjen å bevise at de er en organisasjon som på en troverdig måte kan bidra til å fremme samarbeid og dialog mellom muslimer og befolkningen forøvrig. Med den siste tidens hendelser blir det enda vanskeligere.        

Det er en stor fordel at muslimske trossamfunn har en paraplyorganisasjon som kan representere alle og snakke med én stemme. Men foreløpig har muslimene en paraplyorganisasjon som setter alle muslimske trossamfunn i et dårlig lys. Derfor bør også myndigheter og andre dialogpartnere vurdere sitt forhold til IRN.  Medlemsorganisasjoner bør ikke finne seg i å bli representert av IRN under de gjeldende forholdene. De fortjener bedre representanter.

De verdi-konservative

Agenda går inn for forbud mot niqab i offentlige institusjoner. Illustrasjonsfoto: Menahem Kahana/AFP

Tradisjonelt har venstresiden i norsk politikk vært opptatt av minoritetene som gruppe i debatten om innvandring og integrering. På bekostning av individet. Det nå etter hvert noen uker gamle notatet fra den sosialdemokratiske tenketanken Agenda om en bedre integreringspolitikk, bærer bud om at det er i ferd med å endre seg.   

De norske grunnverdiene er tuftet på menneskerettigheter, respekt for individet og likestilling. Det er ingen politisk uenighet rundt dette, men venstresiden har hatt en tendens til å omfavne ulikheter og «eksotiske innslag». En utilsiktet konsekvens har vært at gammeldagse patriarkalske og dogmatiske krefter i alt for stor grad har fått dominere i parallelle samfunn preget av skam og ære. Noe som har medført sterke begrensninger på individuelle friheter, og noen ganger med tragisk utfall.

Les også: Fugelli: Snillhet på ville veier

Agendas 10 bud for bedre integrering inneholder i og for seg ikke særlig revolusjonerende eller oppsiktsvekkende nytt, men det gir et viktig signal når sentrum-venstresiden tar til orde for forbud mot niqab i offentlige institusjoner, strengere krav og økt kontroll av religiøse trossamfunn. Retningslinjer for tiltak mot barnehijab i skoler er et steg i riktig retning.

Det er også interessant at Agenda vier så mye oppmerksomhet til verdier. Ordet «verdi» er brukt hele 62 ganger, og et kapittel har tittelen «Felles verdier for alle».

Jeg oppfatter det som en anerkjennelse av at det finnes noen verdier som er viktige i Norge, og som alle uansett bakgrunn må innordne seg etter. Det må også innebære at det finnes verdisyn som er uakseptable.

Sosial-kontroll og patriarkalske strukturer som fratar individet muligheten til utvikling og selvstendighet er eksempler på det.

Det kan se ut som den ellers så kollektivistiske venstresiden har begynt å se viktigheten av individets rettigheter i et samfunn. De som tidligere har vært opptatt av minoriteter som grupper, har nå begynt å snakke om sosial-kontroll og patriarkalske strukturer som fratar individet muligheten til utvikling og selvstendighet. 

Les også: Sexovergripere må straffes, ikke ofrene

Som medlem i Høyre oppleves det som et paradoks at det er den «relativistiske og naive» venstresiden som er i ferd med å meisle ut en mer realistisk innvandrings- og integreringspolitikk med fokus på enkeltindividet.

Til og med muslimske talspersoner har uttalt seg til fordel for en strengere kontroll av muslimske menigheter, for forbud mot hijab i barneskolen og å forby niqab i offentlige sammenhenger.

I Høyre kan man fortsatt sammenligne barnehijab med hettegenser uten at noen reagerer.

Dersom vi skal ha håp om et framtidig og sammensatt Norge der alle er inkludert og bidrar, må vi begynne å formulere noen ideer om hvordan vi skal få det til.

Agendas notat er godt nytt for oss som daglig jobber med innvandring og integrering, en av de viktigste utfordringene i vår tid. Det kunne vært god Høyre-politikk. Det er på tide at det blir det.

Snillhet på ville veier

Per Fugelli. Foto: Paul Weaver/Nettavisen

Det blir sagt at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Det er et ordtak som renner meg i hu hver gang jeg hører på Per Fugelli. Hans formaninger om å stilltiende akseptere holdninger og handlinger som i bunn og grunn er uakseptable i et åpent og liberalt samfunn, skaper ikke mer toleranse. Det bidrar tvert i mot til å utmatte toleransen, svekke fellesskapet, og gi grobunn for økt frykt og avsky langs etniske og kulturelle skillelinjer.

Jeg kan likevel på mange måter føle en sympati med Fugelli. Han minner meg til dels om min egen bestefar. En gammel iransk kavalerioffiser, som i sine eldre dager skulle gjøre godt igjen for at han engang hadde vært ung og noe temperamentsfull. Han var snill og overbærende med oss barnebarna. Han var snill, men det var ikke snillhet uten grenser.

Jeg husker spesielt godt de gangene jeg om min noen måneder yngre søskenbarn lagde kaos, for det var det vi gjorde. Vi løp rundt, slåss hylte og skrek.  En gang skjøt mitt søskenbarn og jeg piler på hverandre med hvert vårt vårt nye lekegevær. Han hadde tålmodig på å instruert oss i hvordan vi skulle bruke geværene. Alt var bra helt til en av oss, mest sannsynlig jeg, skjøt en pil på ham og brillene hans falt av. Vi så ikke mye til lekegeværene på en stund.  Hans snillhet tok slutt, og han satte en klar grense.

Snillhet og toleranse er ikke problematisk, det blir problematisk når man i snillhetens navn ikke er villige til å sette grenser. For det er grenser vi mennesker trenger, og det er grenser som er nødvendige dersom et mangfoldig samfunn som Norge skal fungere, og fortsette å eksistere.

Nylig sa Fugelli i en offentlig samtale med Kadra Yusuf at det å lage uverdige Muhammed-tegninger var å bære bensin til bålet, og at det var tegneren det var noe galt med når muslimer reagerte med (ukontrollert) raseri. Det er å snu verden på hodet, det er ikke er tegnerens feil dersom noen blir sure, irriterte eller forbanna på grunn av en karikaturtegning av Muhammed. Det er mottakerens ansvar å kontrollere sine egne handlinger. Han eller hun må selv sørge for å holde et kaldt hode og varmt hjerte.

Formaning om snillhet og forståelse må rettes alle i samfunnet. Dersom det skal være en moralpreken skal den ikke brukes til verne enkelte grupper, den skal omfavne alle. På denne måten stiller man samme kravene til alle.

Til tider kan det virke som man ikke ønsker å stille like store krav til minoriteten i samfunnet, utenom det som er regulert ved lov. Dette er kontraproduktivt, for det virker som samfunnet ikke har troen på at disse gruppene klarer å leve opp til kravene. Dette er å gjøre minoritetene en bjørnetjeneste.

Fugelli mener så lenge minoritetene forholder seg til de formelle lover og regler burde alt være greit. Jeg mener han bommer. For en nasjon er det ikke tilstrekkelig at borgerne kun har vilje til å forholde seg til de formelle lover og regler. Det viktigste er til tider viljen til å forstå og aksepterende uskrevne reglene og de kulturelle kodene.

Man kan også påstå at på grunn av vår manglende forståelse for andre kulturer i kombinasjon med snillhet tillater vi mer enn det som er nødvendig.

Det er for eksempel ikke «snilt» å forsvare barnehijab, uten å tenke på barna som utsettes for tvang, og presses til å bruke hijab. Det er både viktig og bra å vise omsorg overfor minoriteter, men vi må ikke glemme at individet er den minste minoritet.

Det er heller ikke snilt å sitte å se på patriarkalske familiestrukturer som undertrykker kvinner. Ikke fordi det er en skreven regel eller lovregulert, men fordi det er den kulturelle kodeksen og den iboende troen om likhet mellom kvinner og menn.

Når Fugelli (og andre) ikke evner å se på innvandrere eller muslimer som annet enn minoriteter, er han med på å frata dem retten til å være individer. Vi med innvandrerbakgrunn er ikke en homogen masse som er enige i alt i integreringsrelaterte saker som diskuteres i media. Vi krangler og er uenige oss i mellom om i alt fra Muhammed-karikaturer til barnehijab. Vi tenker ikke likt, vi er også individer.

Så når man ønsker å være snill med minoriteter, så bør man reflektere over hvem man er snill med. Reaksjonære krefter, de moderate eller de progressive.

Som individer tilhører vi ulike flokker hele tiden. Fugelli plasserer oss i en religiøs eller kulturell flokk. Som så mange andre gjør vi med innvandrer bakgrunn også motstand mot flokkmentaliteten i våre miljøer.

Mange kvinner og menn, jenter og gutter ønsker å frigjøre seg fra patriarkatets lenker. De ønsker å leve frie liv som individer, ikke som medlemmer av en religion eller minoritet. De ville trengt Fugelli som en stemme som taler frihetens sak. Det er ikke grupper, men individer som trenger omsorg og frihet.

Forsker Karen Steener sier følgende om toleranse og verdier:

«- Det er få ting som inspirerer til større toleranse mer enn overfold av felles og forenende verdier, praksiser, ritualer, institusjoner og prosesser.»

Dermed kan man påstå at det å akseptere og fremelske unødvendige forskjeller skape større splittelse og polarisering i samfunnet. Det er denne polarisering vi ønsker å unngå.

Vi må gjennom snillheten ansvarliggjøre mennesker, sette krav, veilede og sist men ikke minst ha forventninger. Snillhet handler om å ville andre vel, og man vil ikke andre vel ved å være grenseløs. Snillhet og godhet må også ha et rammeverk slik at samfunnet opprettholde en viss «homogenitet». Det skal være aksept for ulikhet, men innenfor rammene som er satt. Dette rammeverket bygger på noen verdier. Disse verdiene ønsker vi at nasjonen skal opprettholde og vedlikeholde. Det er disse verdiene som er samfunnslimet som gir oss trygghet og gjør oss åpne for ulikhet.

For uten trygghet vil all form for ulikhet true.

Det er snillhet på ville veier når vi ikke står opp for fellesverdiene i samfunnet. Det er de som er limet som holder oss sammen. Tross ulikhetene.  

Religionskrigen

(FILES) A picture taken on September 21, 2008 shows Iran's elite Revolutionary Guards marching during a military parade in Tehran to commemorate the 28th anniversary of Iran's 1980-1988 war with Iraq. Several senior officers in Iran's elite Revolutionary Guards Corps were killed in an attack on October 18, 2009 in the south-eastern province of Sistan-Baluchestan, Fars news agency reported. AFP PHOTO/BEHROUZ MEHRI
Irans revolusjonsgarde Foto: Behrouz Mehri/AFP

Irans sekteriske retorikk skiller seg ikke mye fra IS´ propaganda. Særlig ikke når den er rettet mot sunnimuslimer. Det har ført til at sjia-dominerte Iran har mistet fotfeste hos trofaste støttespillere i Midtøsten.  

Etter den amerikanskledede invasjonen av Irak i 2003 reiste den jordanske islamisten Abu Musa Al Zarqawi til landet for å slåss mot okkupasjonsmakten. Et år senere var han kjent og fryktet som den ubestridte lederen for Al Qaida i Irak (AQI). Det brutale drapet på den amerikanske forretningsmannen Nicolas Berg, var et sjokk for verden og starten på en serie av YouTube-overførte halshugginger. Zarqawis primære mål var likevel ikke amerikanerne, men å drepe flest mulig shiaer for å trekke Irak inn i en sekterisk borgerkrig.

Da Zarqawi ble drept av en laserstyrt bombe fra et amerikansk F16-fly i juni i 2006, var allerede den sekteriske konflikten et faktum. I perioder drepte sunnimuslimske opprørere flere shiaer enn amerikanske soldater. Hatet fikk ytterligere næring av det amerikanskstøttede nye shia-regimet i Irak, som systematisk diskriminerte sunniene. De hadde nytt betydelig makt og myndighet i årene under Saddam Hussein, men nå sto de uten jobber, posisjon og innflytelse. Deres eneste utvei var å gå i allianse med Zarqawi og hans brutale Al Qaida. Det er grunnlaget for det vi i dag kjenner som IS.

Etter utbruddet av borgerkrigen i Syria og opprettelsen av den Islamske Stat har den sekteriske konflikten spredd seg ytterligere, særlig i Irak og Syria.

IS har som uttalt mål å ramme shiaene, som de anser som apostater. Da de inntok den irakiske byen Mosul, skal de ha drept 1700 shiamuslimske krigsfanger fra regjeringshæren. Sunniene fikk gå fri, mot at de sverget å aldri mer krige mot Allahs utvalgte. 

For shiaene finnes kun to valg, enten å la seg omvende til den rette tro; sunni-islam, eller få et uhyggelig møte med sverdet. De er med andre ord enda mindre «tolerante» med shiaene, enn med såkalte bokens folk, kristne og jøder, som kan «slippe unna» med å betale en ekstra skatt side de er dhimmier (i hvert fall i teorien).

Iran, som er den eneste shia-muslimske staten i verden, har ikke avstått fra å gjøre sitt for å eskalere de sekteriske motsetningene. Landet som i disse dager står støtt på shiaenes side i Syria og Irak, var ikke like opptatt av shiaenes ve og vel i den første perioden etter Irak-krigen.  

Etter invasjonen i Irak gikk Iran aktivt inn for å destabilisere nabolandet, og påføre amerikanerne mest mulig skade.  Irans mektig revolusjonsgarde (IRGC) opprettholdt høy intensitet på operasjoner inne i Irak. Iranernes budskap til irakerne var enkelt å forstå; er du med på å ta amerikanske liv så stiller IRGC med våpen, trening og penger. IRGC støttet både sunni- og shia-grupper, og hadde personell på bakken i Irak. Flere av organisasjonens høytstående offiserer i ble enten arrestert eller drept i landet. 

Irans involvering skjøt fart etter at borgerkrigen i Syria brøt ut. I dag skal IRGC støtte Assad-regimet med rundt 100 000 krigere fra diverse shia-militser. De iranskstøttede militsene rekrutterer krigere fra Afghanistan i øst, til Libanon i vest.

Det iranske regimet som tidligere har holdt sine militæroperasjoner skjult for omverdenen og egen befolkning, har nå begynt å gjøre det motsatte.

Både Facebook og Twitter er så å si forbudt i Iran, men Instagram er populært. Inntil nylig var dette sosiale mediet en favoritt hos yngre iranere som ville å vise frem sine nyopererte neser, motstand mot hijab og ferier til Dubai.

I den siste tiden har også det iranske regimet sett nytten av å bruke Instagram til propagandaformål. På instagramkontoen «defender.martyrs.shrine», som har beskrivelsen «informasjonsside for martyrene fra motstandskampen i Syria», legges det ut bilder av falne i strid. De omtales som martyrer for den «hellige sak» og «beskyttere av shiaene». En retorikk som fort kan minne om Iran-Irak krigen. En krig som iranske regimet omtaler som det «hellige forsvar».

I iranske medier er det nesten samme stemning rundt de som blir drept i Syria, som da likposene kom hjem fra frontene under Iran-Irak krigen. De blir omtalt som «forsvarer av nasjonen og shiaene», og får automatisk martyrstatus. De er helter i populærkulturen og deres liv blir omgjort til tv-serier.

Retorikken fra Irans side er slående lik den som føres av IS. Iranerne snakker om å forsvare den virkelige islam, den islam som Mohammed selv ville ha kriget for. Slikt retorikk legges merke til i en region hvor maktkamp om religion og regionaldominansen går hånd i hånd.

En konsekvens av Irans involvering i Syria, og retorikken de fører, har medført at den tidligere sterke alliansen med den palestinske terrororganisasjonen Hamas har gått i oppløsning. Hamas som er sunni-dominert, har tradisjonelt har vært mottaker av iranske penger og våpen til kampen mot den felles fienden Israel, men vil ikke lenger ha noe med det iranske regimet å gjøre. De har til og med åpent kritisert det iranske regimets støtte til Assad.

Zarqawis strategi var å nøre opp under sekterisk konflikt for å gjøre livet surt for amerikanerne. Den har satt hele regionen i brann. På slagmarkene i Midtøsten drepes daglig sivile på grunn religiøs tilhørighet. Det er ikke en krig mellom nasjoner, men om religion. Mellom muslimer. Shia mot sunni.

Gi Nobels fredspris til det franske folk

En 86 år gammel fransk prest ble tvunget på kne foran alteret sitt i Saint Etienne i Frankrike og fikk halsen sin skåret over av jihadister som angivelig handlet på vegne av Den islamske staten (IS). Dette er det seneste brutale terrorangrepet i Frankrike i en lang rekke. I løpet av de siste to årene har det vært gjennomført 11 terrorangrep i Frankrike. Flere hundre er drept og enda flere skadet.

(AP Photo/Francois Mori) Matthieu Alexandre/ AFP / NTB scanpix

Folk spør seg når dette terrormarerittet skal ta slutt. Noen håpet kanskje det verste var over etter Bataclan, eller med Nice, men grusomhetene vil ingen ende ta.

Franske politikere, intellektuelle, kirkelige ledere, redaktører og andre meningsbærere maner til ro og besinnelse. Det har de gjort helt siden angrepet mot Charlie Hebdo og en jødisk kosherbutikk i januar i fjor.

Det blir understreket at selv om massakrene begås i islams navn, så er ikke terroristene representative for muslimer og at franskmenn står sammen i kampen mot terror. De maner til de franske grunnverdiene om, Liberté, égalité, fraternité (frihet, likhet, brorskap). En må beundre den ro og verdighet det franske folk har møtt terroren med.

Dersom franskmenn fortsetter å møte eventuelle nye nedslaktinger av franske sivile, og ydmykelser i form av angrep på synagoger og kirker, like fredelig og sivilisert, bør det franske folk nomineres til Nobels fredspris for 2016.

En kan bare forestille seg reaksjonene om jøder eller europeere hadde begått massakrer av sivile i for eksempel Kairo, Teheran, Islamabad og Mekka - eller slaktet en imam med kniv inne i en moské. På steder der karikaturtegninger er nok til å hisse opp massene til raseri og vold. Under karikaturstriden i 2006 angrep og brente mobben ned vestlige  ambassader. Religiøse ledere utstedte fatwaer om hevn og drap. Flere ble drept. I land som Danmark, Norge og Sverige måtte tegnere og redaktører ha politibeskyttelse døgnet rundt. Den danske tegneren Kurt Westergaard ble utsatt for drapsforsøk i sitt eget hjem. Svenske Lars Wilks var måltavle for terroristen Omar El-Hussein i København. Han ble fulgt til graven av 500 sympatisører, etter å ha blitt skutt av politiet.

I det siviliserte Europa skal det heldigvis mye mer til for at raseriet kommer ut av kontroll, men vi muslimske innvandrere må ikke se på den europeiske toleransen som en selvfølgelighet. Vi har selv et ansvar for å  vise at vi står sammen i kampen mot terror. Da er det ikke nok å ta avstand til selve terrorhandlingene, vi må bidra til å gjøre noe med ideologien og hatet som ligger bak.

Foto: NTB scanpix

Den europeiske toleransen vi ser i dag er blant annet et resultat av Europas oppgjør med den ekstreme nasjonalismen som førte fram til andre verdenskrig. På samme måte må vi muslimer ta et oppgjør med den reaksjonære islamismen som truer både muslimske samfunn, men også alle oss her i Europa.

Franskmenns måte å møte harde prøvelser og provokasjoner, bør stå som et eksempel for resten av verden. Dette er ikke feighet, men det viser hvor støtt samfunnets grunnverdier står, og hvor sterk tiltro franskmenn har til disse verdiene.

En tildeling av Nobels fredspris til det franske folk, vil være en viktig markering av dette. En seier for sivilisasjonen over barbariet. Et eksempel for andre å følge.

Sexovergripere må straffes, ikke ofrene

Masseovergrep mot unge kvinner preget debattene under den nylig avsluttende Almedalsveckan i Visby på Gotland i år. Arrangementet er sommerens viktigste møteplass for politikere, media og andre samfunnsaktører i Sverige. Den kan sette politisk dagsorden for resten av året.

Tidligere i sommer ble det kjent at det etter Putte i Parken-festivalen i Karlstad ble anmeldt 32 overgrep av seksuell karakter, den yngste gjerningsmannen var bare 12 år gammel.

Foto: Izabelle Nordfjell/NTB scanpix

Det samme skjedde under Bråvalla-festivalen i Norrkøping der det igjen ble rapportert at unge kvinner og jenter var utsatt for "seksuella ofredande" og voldtekter. Det britiske bandet Mumford and Sons skrev på Facebook etter festivalen at de i fremtiden ville boikotte arrangementet inntil svenske myndigheter igjen kunne garantere for publikums sikkerhet. Fem voldtekter er anmeldt og minst 20 tilfeller av "tafsing". Det er motbydelig, skrev Mumford and Sons

I januar i år ble det kjent at svensk politi hadde mørklagt overgrepshendelser under We are STHLM-festivalen august i fjor. Gutter og unge menn hadde omringet og befølt jenter ned mot 13 års alder foran scenen. Avsløringen av hendelsene kom etter masseovergrepene mot kvinner i nyttårshelgen i Köln i Tyskland.

Denne uken ble det avdekket at disse overgrepene var langt mer omfattende enn tidligere antatt. Mer enn 1200 kvinner ble utsatt for seksuelle overgrep. Bare i Köln var det rapportert om at 600 kvinner hadde opplevd dette, og i Hamburg var rundt 400 kvinner blitt utsatt. Mer enn 2000 unge menn og gutter var involvert. Til nå er 200 anmeldt. Hittil er kun fire dømt. Noe av problemet med etterforskningen har vært å stadfeste hvem som har gjennomført handlingene.

Gjerningsmennene har i all hovedsak utenlandsk bakgrunn fra Asia, Midtøsten og Nord-Afrika. I en lekket døgnrapport fra det svenske politiet til svenske medier etter hendelsene i Karlstad står det at det råder ingen tvil om hvem som står bak, der er "...Gäng med 7-8 killar tillhörande gruppen ensamkommande barn". Den svenske rikspolitisjefen Dan Eliasson har nektet å kommentere opplysningene.

Det som preger gjerningsmennene, uansett om de er enslige mindreårige asylsøkere eller har annen form for opphold, er at de har bakgrunn fra områder med et gjennomgående dårlig kvinnesyn og manglende respekt for kvinner uten mannlig beskyttelse. Mange ser på kvinner uten følge som fritt vilt.

Svaret fra svenske myndigheter er nå et forslag om å innføre herre- og dameavdelinger på Gothenburg Culture Festival i Gøteborg senere i sommer.

Islam Nets Fahad Qureshi var ikke sen om å kommentere forslaget på denne måten på Facebook: "Allah instruerte oss med retningslinjene for hvordan samhandling med det motsatte kjønn skal foregå for over 1400 år siden. Velkommen etter Gøteborg"

Er det rart man gremmes.  

Det svenske politiet forsøkte tidligere i sommer et tiltak å dele ut armbånd med oppfordring om å "sluta tafsa". Det var før hendelsene i Bråvalla, der flere av de mistenkte gjerningsmennene bar armbåndet.

Den svenske kommentatoren Per Gudmundsson har oppfordret politiet til heller å "sluta tjafsa".

Vi må slutte å tulle!

Vi kan ikke tillate at skandinaviske kvinner skal holdes ansvarlige for at vi menn med opphav fra muslimske land skal kontrollere våre seksuelle lyster. Kjønnssegregering og tildekking er ikke en løsning for noe som helst. Det er en del av problemet. Kjønnsapartheid i muslimske land er en del av forklaringen. Det var nettopp dette som var utgangspunktet for den type overgrep vi dag er vitne til i Sverige og andre steder i Europa. Det startet i Egypt i 2005 da seksuelle overgrep aktivt og systematisk ble brukt for å skremme kvinner til ikke å delta i blant annet politiske protester. Vi vil ikke ha det slik her.

Det faktum at de reaksjonære salafister, som Qureshi, trykker slike forslag til brystet burde være nok til at svenske myndigheter innser at dette er en elendig løsning og et forslag som ikke hører hjemme i et demokratisk og likestilt land. Slike handlinger burde bli møtt med mer frihet og som Jens Stoltenberg sa etter 22 juli, og mer demokrati. Å gi etter for denne type overgrep vil være en fallitterklæring for menneskerettighetene og for de gode verdiene som våre nordiske land er bygget på.  

Første steget burde være å styrke vaktholdet på disse festivalene og konsertene. Ved å øke tilstedeværelsen av vektere og politi, vil man redusere muligheten til å kunne gjennomføre overgrep. Videre må disse sakene anmeldes, og myndighetene må slå hardt ned på alle slike forhold.

Straffene må være av en slik karakter at fremtidige gjerningsmenn avskrekkes fra å gjennomføre handlingen. Konkret bør gjerningsmenn som ikke har oppholdstillatelse gis utvisning fra landet etter endt straff. Dersom retur til hjemlandet ikke lar seg gjøre bør de returneres til UNHCR-leirer i nærområdene.

Forebygging er også viktig. Nyankomne må informeres om kvinners posisjon og rettigheter i våre samfunn. At det råder likestilling og at det er forventet at kvinner deltar i samfunnet på lik linje med menn. Det må gis klar beskjed om hvilke konsekvenser det kan få om ikke dette respekteres. Forebyggingen bør også foregå generelt i samfunnet hvor jenter og gutter lærer å respektere hverandre og delta i samfunnslivet på like premisser.

Vi må verne om våre verdier, og erkjenne at synet på kvinner er annerledes mange andre steder i verden. Armbånd og tiltak for økt "beskyttelse" av kvinner og jenter er feil vei å gå. Det er mennene som må ansvarliggjøres. De må lære at ugjerninger har konsekvenser.

hits